Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
O AUTORU - Dragoslav Veljković

Ceo radni vek - 50 godina aktivnog rada proveo je na pravnim poslovima iz svih oblasti prava. Počeo je od sudije nekadašnjeg sreskog suda, da bi kasnije bio sudija Okružnog suda (deo rada proveo je i u privredi i u saveznim organima), zatim Privrednog suda i, na kraju, skoro 17 godina, sudija Vrhovnog suda Srbije. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem, a Poveljom Znanja Srbije postao je Počasni član ovog Komiteta, uz dodelu Zlatnog ključa sa četiri ocila.

          Za to vreme napisao je više stručnih publikacija iz oblasti privrednog, radnog prava i statusnih odnosa preduzeća, kao i veliki broj stručnih napisa. Te publikacije su imale stručni karakter, sa ciljem da iznese svoje stavove i da ih predloži praksi za praktičnu primenu.

Ranija izdanja:

Još 1968. godine izdao je „PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU OSNOVNOG ZAKONA O PREDUZEĆIMA“, za koju je recenziju izvršio i predgovor napisao prof. Dr. Nikola Balog. Ovu knjigu je objavila "Savremena administracija" u dva izdanja.

U 1969. godini izdao je „PRIRUČNIK ZA PRIMENU OSNOVNOG ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA“ I ova knjiga je imala dva izdanja, a objavio je časopis "Privredno pravni priručnik", Beograd.

U 1970. godini sa grupom autora izdao je knjigu "PRVI SAVETNIK DIREKTORA", čiji je urednik bio prof Dr. Radošin Rajović, a objavilo je preduzeće "Hronometar", Beograd.

U 1971. godini, sa koautorom  prof. Dr Ratomirom Kašaninom, izdao je knjigu ’’RADNI ODNOSI I PRIVREDNO-PRAVNO POSLOVANJE RADNIH ORGANIZACIJA KROZ SUDSKU PRAKSU’’, koju je objavila ’’Savremena praksa’’.

Iste godine, u 1971. godini, sa koautorom Dr Aleksandrom Simonovićem, savetnikom tadašnjeg Saveznog suda, izdao je knjigu ’’POSLOVANJE RADNIH ORGANIZACIJA kroz pitanja i odgovore’’, koju je objavila ’’Savremena pralsa’’.

U 1973. godini sa koautorom prof. Dr. Andrejem Frimermanom izdao je knjigu "OSNIVANJE, PRAVNI POLOŽAJ I UPIS U SUDSKI REGISTAR ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA“Ova knjiga je bila osma u redu kao bestseler u avgustu mesecu 1973. godine, što je list "Politika" objavio u svom nedeljnom informatoru, u broju 180. Knjigu je objavilo preduzeće "Privredna štampa", Beograd.

U 1975. godini, sa koautorom prof. Dr. Ratomirom Kašaninom izdao je knjigu „SUDSKA PRAKSA PRIVREDNIH SUDOVA U SPOROVIMA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA“, izuzetno primljena u praksi privrednih sudova, pa i sudova opšte nadležnosti. Knjigu je izdala „Savremena administracija“.

U 1977. godini sa grupom koautora izdao je „PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O UDRUŽENOM RADU“. Ovu knjigu, sa njegovim imenom na čelu, prof. Dr. Boris Vizner označio je u pregledu literature koju je koristio u svojoj četvoro-tomnoj knjizi Komentar Zakona o obaveznim (obligacionim) odnosima - u drugom tomu, izdanje 1978. godine. Knjigu je izdala "Savremena administracija".

U 1977. godini sa jednim koautorom izdao je „KOMENTAR ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA SR SRBIJE“ a posebno i za tad. NR Bosnu i Hercegovinu. Knjige je objavilo preduzeće "Privredna štampa", Beograd.

U 1978. godini pozvan je od grupe profesora Pravnog fakulteta, odnosno Redakcijskog kolegijuma knjige "Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada", objavljene u tri toma 1978. godine, u izdanju "Službenog lista SFRJ", da sa grupom profesora svih pravnih fakulteta u tadašnjoj SFRJ objavi jedan svoj rad, koji je i objavljen.

Iste godine, u 1978. godini, sa grupom koautora izdao je prilog u ’’Savremenoj praksi’’, pod naslovom ’’OBLIGACIONI ODNOSI U PRAKSI ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA’’.

U 1979. godini, prilikom proslave desetogodišnjice od donošenja i primene Zakona o obligacionim odnosima (proslava u Kragujevcu 1979. godine), učestvovao je sa jednim svojim radom iz oblasti obligacionih odnosa, koji je objavljen u knjizi pod naslovom: "UGOVORNO I ODŠTETNO PRAVO PO ZAKONU O ODLIGACIONIM ODNOSIMA", u redakciji profesora Dr Borislava Blagojevića.

U 1982. godini izdao je knjigu ’’PRIVREDNO PRAVNO POSLOVANJE organizacija udruženog rada’’, koju je objavila ’’Savremena praksa’’.

U 1985. godini sa grupom sudija Vrhovnog suda Srbije i predsednikom tog suda bio je jedan od koautora "PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA" (njegov deo se odnosio na materiju privrednog prava). Priručnik je imao tri izdanja, a izdavač je bila "Nova knjiga".

U 1989. godini izdao je knjigu "OD OSNIVANJA DO PRESTANKA PREDUZEĆA", u kojoj je obradio sve oblike preduzeća koje je predvideo novi Zakon o preduzećima. To je bila prva knjiga po izlasku zakona - za praksu preduzeća i drugih privrednih subjekata. Izdavač je bilo preduzeće "Kultura", Beograd, 1989. godine.

U 1991. godini izdao je knjigu "PRIVREDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU PRIVREDNIH SUDOVA", koja je predstavljala sudsku praksu svih vrhovnih sudova tad. SFRJ i Saveznog suda, sa svim načelnim stavovima tih sudova i objašnjenjima instituta na koje su se odluke sudova odnosile. Knjigu je izdalo preduzeće "Mozaik", Beograd..

U 2002. godini izdao je "PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU SVIH UGOVORA U PRIVREDI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA" – u izdanju autora.

U 2002. godini izdao je i "PRIRUČNIK – PRAVNI STAVOVI U PRIVREDNIM SPOROVIMA VRHOVNOG SUDA SRBIJE OD 1994. DO 2001. godine" (iz oblasti parničnog postupka, materijalnog prava, statusnih sporova i upisu u sudski registar, izvršnog postupka, prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacija) – u izdanju autora.

U 2005. godini izdao je knjigu “OBLIGACIONO PRAVO - KROZ KOMENTAR ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ZA PRAKTIČNU PRIMENU, SA PRIMERIMA UGOVORA, TUŽBI, SUDSKE PRAKSE I REGISTROM POJMOVA, prodata je u tri izdanja, u izdanju “Poslovnog biroa Beograd, a uvršćena je u literaturu za doktorske studije Pravnog fakulteta.

U 2008. godini izdao je knjiga “UGOVORI U PRIVREDI – SA SUDSKOM PRAKSOM, UGOVORIMA U PRIVREDI I TUŽBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ TIH UGOVORA”, u izdanju `Poslovnog biroa”, Beograd.

U 2009. godini, februara meseca, izdao je knjigu "OBLIGACIONI ODNOSI kroz pravne stavove , zaključke i sudsku praksu najviših sudova", za koju je, kao i za prethodna izdanja, dobio priznanja merodavnih institucija – u izdanju autora.

            Inače, niz godina, od osnivanja „Savremene prakse“, radio je kao jedan od spoljnih urednika tog nedeljnog stručnog lista, a napisao je i brojne stručne članke iz oblasti poslovanja privrednih organizacija. Do penzionisanja bio je član redakcijskog odbora "Zbirke sudskih odluka" koje je izdavao tad. Savezni sud, a u Vrhovnom sudu Srbije bio je član redakcijskog odbora za knjigu "Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986".

Sa koautorom Dr Rankom Vukićem, sudijom Višeg suda u Podgorici, napisao je knjigu: "OBLIGACIONO PRAVO kroz komentar Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore, za praktičnu primenu, sa primerima ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz tih ugovora, kroz pravne stavove, zaključke i sudsku praksu najviših sudova", u dva toma (opšti i posebni deo, svi ugovori),

a u pripremi je komentar Građanskog zakonika Republike Srbije - dela OBLIGACIONI ODNOSI, za praktičnu primenu, sa primerima ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz tih ugovora i pravnim stavovima, zaključcima i sudskom praksom najviših sudova – uz dodatne pravne institute (UGOVOR O DISTRIBUCIJI, UGOVOR O POKLONU, UGOVOR O LIZINGU, UGOVOR O POSLUZI, IZDAVAČKI UGOVOR, UGOVOR O ORTAKLUKU, UGOVOR O SARADNJI U POLJOPRIVREDI, UGOVOR O ČUVANJU SPORNE STVARI – UGOVORNI SEKVESTAR, UGOVOR O FRANŠINZINGU, UGOVOR O FAKTORINGU U DR.) - odmah po donošenju Građanskog zakonika Republike Srbije.

 

 

 

SAKUPIO I PRIREDIO - SOFTEX, BEOGRAD