Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
       

P R I R U Č N I K

ZA PRAKTIČNU PRIMENU SVIH UGOVORA U PRIVREDI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

sa primerima tih ugovora  i primerima tužbi za ostvarivanje prava iz tih ugovora, i najnovijom sudskom praksom, uz svaki od tih primera.

  Knjiga sadrži preko 50 primera ugovora u privredi, raznih naloga i predloga, zatim preko 40 primera tužbi za ostvarivanje prava iz tih ugovora i oko 400 najaktuelnijih sentenci najviših sudova iz tih oblasti.

       

SADRŽAJ

O P Š T I   D E O

Nastanak obaveza            13

Ugovori            13

Ugovori u privredi 14

Stvarna nadležnost privrednih sudova - pravno shvatanje            15

Stvarna nadležnost po novim propisima            18

Nevažnost ugovora            20

Osnov  20

Ništavost ugovora            21

Iz sudske prakse 23

Rušljivost ugovora            24

Zelenaški ugovor  26

Primer tužbe kod rušljivih - zelenaških ugovora            29

Iz sudske prakse  34

Dvostrani ugovori 36

Raskid ugovora            37

Iz sudske prakse  37

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari    42

Iz sudske prakse  44

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja            46

Primer tužbe za raskid ugovora zbog neispunjenja            47

Iz sudske prakse  49

Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti            51

Iz sudske prakse 53

Odgovornost za štetu             53

Naknada štete             53

Naknada - materijalne štete     54

Iz sudske prakse  56

Iz sudske prakse - naknada štete - izmakla dobit            58

Naknada - nematerijalne štete     58

Iz sudske prakse 59

Odgovornost preduzeća za štetu trećem licu koju pričini radnik   61

Primer tužbe radi naknade štete od preduzeća i zaposlenog radnika 65

Iz sudske prakse  68

Sticanje bez osnova             69

Iz sudske prakse  71

Jednostrana izjava volje             73

Javno obećanje nagrade             73

Primer pravila nagradne igre            75

Primer tužbe radi ispunjenja javno obećane nagrade             76

Hartije od vrednosti             77

Pravo na naknadu štete             82

Naknada štete            82

Primer tužbe za naknadu štete             83

Ugovorna kazna   85

Iz sudske prakse  86

Zatezna kamata             87

Iz sudske prakse  88

Iz sudske prakse - procesna kamata             89

Dospelost za naplatu zateznih kamata kod novčanih i nenovčanih obaveza   90

Docnja 94

Prebijanje - kompenzacija             95

Iz sudske prakse  96

Otpuštanje duga     98

Iz sudske prakse 99

Zastarelost            99

Iz sudske prakse  99

a) zastoja zastarevanja            99

b) prekid zastarelosti            101

v) drugi slučajevi zastarelosti            101

Razne vrste obaveza             104

Monetarni nominalizam - valorizam - inflatorna šteta            104

Iz sudske prakse  106

Ugovorna kamata             109

Iz sudske prakse  110

Alternativne obaveze            113

Iz sudske prakse 115

Fakultativne obaveze i potraživanja            115

Solidarne obaveze            117

Iz sudske prakse  119

Cesija - ustupanje potraživanja drugome             119

Primer ugovora o cesiji  121

Iz sudske prakse 122

Formularni ugovori             125

Iz sudske prakse  125

Fiksni posao            126

 

POSEBAN DEO - UGOVORI

UGOVOR O PRODAJI

Osnovi ugovora            127

Kupovina i prodaja            128

Iz sudske prakse  128

Bitni elementi ugovora            129

Obaveze prodavca            130

Obaveze kupca            130

Iz sudske prakse  130

Cena    132

Iz sudske prakse  132

Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari            134

Iz sudske prakse  136

Kupovina radi pokrića 137

Primer ugovora o prodaji            138

Primer zaključnice            140

Prihvat ponude za zaključenje ugovora            141

Primer prihvatanja ponude             141

Primer obaveštenja o prijemu prihvata ponude             141

Iz sudske prakse  142

Tužba za naplatu po osnovu ugovora o prodaji            142

Primer tužbe radi naplate duga     143

Neki karakteristični slučajevi sudske prakse o prodaji - za promet u privredi 144

Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave 146

Primer predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave 146

Izdavanje platnog naloga            148

Primer tužbe sa predlogom za izdavanje platnog naloga            149

UGOVOR O RAZMENI

Osnovi ugovora            151

Primer ugovora o razmeni            152

Primer tužbe u vezi izvršenja ugovora o razmeni 153

Iz sudske prakse  154

UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU

Osnovi ugovora            156

Primer ugovora o prodajnom nalogu  157

Primer tužbe u vezi ugovora o prodajnom nalogu  159

Iz sudske prakse 160

UGOVOR O ZAJMU

Osnovi ugovora            161

Primer ugovora o zajmu            161

Primer tužbe u vezi ugovora o zajmu   163

Iz sudske prakse  164

UGOVOR O ZAKUPU

Osnovi ugovora            166

Primeri ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vreme   169

Primeri ugovora o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vreme   170

Primer tužbe za predaju u državinu zakupljene stvari    172

Primer ugovora o zakupu osnovnog sredstva            173

Iz sudske prakse  174

UGOVOR O LIZINGU - najmu stvari

Osnovi ugovora            179

Primer ugovora o lizingu            179

Primer tužbe u vezi ugovora o lizingu   181

Iz sudske prakse  182

UGOVOR O DELU

Osnovi ugovora            183

Primer ugovora o delu   185

Primer tužbe za izvršenje ugovora o delu            186

Iz sudske prakse  187

UGOVOR O GRAĐENJU

Osnovi ugovora            190

Primer ugovora o građenju            194

Primer ugovora o adaptaciji poslovnog prostora            196

Primer predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave 198

Primer tužbe zbog neizvršenja ugovora o građenju            199

Iz sudske prakse  200

A V A N S

Osnov  206     

Iz sudske prakse  206

UGOVOR O PREVOZU

Osnovi ugovora o prevozu            209

Iz sudske prakse  212

A. Prevoz robe železnicom            213

Osnovi ugovora            213

Primer tužbe za naknadu štete od železnice kada se ne postupi po nalogu  219

Iz sudske prakse  221

Primer tovarnog lista            224

B. Prevoz robe u drumskom saobraćaju            225

Osnovi ugovora            225

Primer ugovora o drumskom prevozu robe            229

Primer tužbe za naknadu štete od prevozioca            231

Iz sudske prakse  232

Primer tovarnog lista            234

V. Prevoz robe u pomorskom i rečnom saobraćaju            235

Osnovi ugovora            235

Primer zaključnice za prevoz robe u rečnom saobraćaju            236

Primer tužbe za naknadu štete prouzrokovane od brodara            237

Iz sudske prakse  238

Primer tovarnog lista            239

G. Prevoz robe u vazdušnom saobraćaju            240

Osnovi ugovora            240

UGOVOR O LICENCI

Osnovi ugovora            241

Primer ugovora o licenci            242

Primer licence za trgovačke marke   243

Primer tužbe u vezi ugovora o licenci   244

Iz sudske prakse  246

Ž I G O V I

Osnov  247

Primer tužbe za zaštitu prava na žig        248

Iz sudske prakse  249

UGOVOR O OSTAVI

Osnovi ugovora            251

Primer ugovora o ostavi            252

Primer tužbe za vraćanje stvari datih na ostavu            253

Iz sudske prakse  254

UGOVOR O USKLADIŠTENJU

Osnovi ugovora            255

Primer ugovora o uskladištenju            256

Primer isprave o čuvanju            257

Primer tužbe za predaju uskladištene robe     258

Iz sudske prakse  259

UGOVOR O NALOGU

Osnovi ugovora            260

Primer ugovora o nalogu            261

Primer tužbe za izvršene usluge po ugovoru o nalogu  262

Iz sudske prakse  263

UGOVOR O KOMISIONU

Osnovi ugovora            264

Primer ugovora o komisionu            265

Primer tužbe za u vezi komisionog ugovora            266

Iz sudske prakse  267

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Osnovi ugovora            269

Primer ugovora o trgovinskom zastupanju            270

Primer zaključnice            272

Primer tužbe iz ugovora o trgovinskom zastupanju            273

Iz sudske prakse  274

UGOVOR O POSREDOVANJU

Osnovi ugovora            275

Primer ugovora o posredovanju            277

Primer posredničkog lista      278

Primer naloga za posredovanje            278

Primer tužbe iz ugovora o poredovanju            279

Iz sudske prakse  280

UGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJA)

Osnovi ugovora            282

Primer ugovora o špediciji            283

Primer naloga za otpremanje            285

Primer tužbe u vezi ugovora o špediciji            286

Iz sudske prakse  287

UGOVOR O KONTROLI ROBE I USLUGE

Osnovi ugovora            289

Primer ugovora o kontroli robe            290

Primer certifikata            291

Primer tužbe u vezi ugovora o kontroli robe            292

UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA

Osnovi ugovora            294

Primer ugovora o organizovanju putovanja            295

Iz sudske prakse  296

UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA

(UGOVOR O ALOTMANU)

Osnovi ugovora            297

Primer ugovora o alotmanu            298

Primer tužbe ugovora o organizovanom putovanju            299

Iz sudske prakse  300

UGOVOR O OSIGURANJU

Osnovi ugovora            301

Primer polise o osiguranju            302

Iz sudske prakse  303

Primer tužbe iz ugovora o osiguranju            304

Iz sudske prakse  306

Subrogacija            309

Iz sudske prakse  310

UGOVOR O ZALOZI

Osnova ugovora            311

Primer založne izjave    311

Hipotekarna tužba    313

Primer hipotekarne tužbe    313

Sudska praksa            315

UGOVOR O JEMSTVU

Osnovi ugovora            318

Primer ugovora o jemstvu            319

Primer tužbe za obaveze iz ugovora o jemstvu 320

Iz sudske prakse  321

UPUĆIVANJE (ASIGNACIJA)

Osnovi upućivanja (asignacija)            322

Primer asignacije            323

Primer tužbe po osnovu ugovora o upućivanju (asignaciji)            323

UGOVOR O KREDITU

Osnovi ugovora            325

Primer ugovora o kreditu            325

Primer tužbe u vezi ugovora o kreditu  327

Iz sudske prakse  328

AKREDITIV

Osnovi ugovora            332

Primer otvaranja akreditiva            332

Primer tužbe u vezi ugovora o akreditivu            334

Iz sudske prakse  335

BANKARSKA GARANCIJA

Osnovi ugovora            336

Primer ugovora o izdavanju garancije            336

Primer garancije            338

Primer tužbe iz bankarske garancije            338

Primer predloga teksta bankarske garancije sa ino-organizacijom            340

Primer ugovora o izdavanju devizne garancije            341

Iz sudske prakse  346

BANKARSKI POSLOVI

I. pojam i vrsta bankarskih poslova             351

II. Aktivni bankarski poslovi             351

1. Ugovor o kreditu

2. Lombard

3. Relombard

4. Eskont

5. Reeskont

III. Pasivni bankarski poslovi             352

1. Emisioni poslovi

2. Izdavanje bankarskih obveznica i založnica

3. Tekući računi

4. Ulog na štednju

5. Ulog na blagajnički zapis

Iz sudske prakse  355

IV. Neutralni bankarski poslovi 355

1. Ugovor o depozitu

2. Ugovor o sefu

3. Akreditiv

UGOVOR O PORAVNANJU

Osnovi ugovora            358

Primer ugovora o poravnanju            359

Primer tužbe u vezi poravnanja            360

Iz sudske prakse  361

AMBALAŽA

Osnov  362

Pravni stavovi VPS     362

Iz sudske prakse  363

U Z A N S E

Osnov  365

Iz sudske prakse  366

PRILOG

Misli znamenitih ljudi - O PRAVU I PRAVDI