Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
       

P R I R U Č N I K

PRAVNI STAVOVI U PRIVREDNIM SPOROVIMA

VRHOVNOG SUDA SRBIJE I SAVEZNOG SUDA OD 1994. DO  2001. GODINE

koji obuhvata sledeće materije:

 

1.PARNIČNI POSTUPAK

2.MATERIJALNO PRAVO

3.STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR

4.IZVRŠNI POSTUPAK

5.PRINUDNO PORAVNANJE, STEČAJ I LIKVIDACIJA

6.ODLUKE SAVEZNOG SUDA U PRIVREDNIM SPOROVIM

 

po redosledu navedenih materija i redosledu članova iz određenih propisa, sa navođenjem - citiranjem punog sadržaja određenog propisa uz svaki pravni stav

sa prilogom: novi Zakon o uređenju sudova

       

SADRŽAJ

 

I. PARNIČNI POSTUPAK

Načelo materijalne istine i dokazi - čl. 7. ZPP            25

Obaveza da se iznesu činjenice i dokazi - čl. 7. st. 2. ZPP            25         

Apsolutna nenadležnost suda - čl. 16. st. 1. i 2. ZPP            26

Ugovorna arbitraža - čl. 16. st. 2. ZPP            26

Stvarna nadležnost kod likvidacije - čl. 17. ZPP i čl. 15. Zakona o sudovima            26          

Stv. nadležnost, deobni bilans, arbitraža - čl. 17. ZPP i čl. 15. Zakona o sudovima            28

Stv. nadležnost, sportske organizacije - čl. 17. ZPP i čl. 15. Zakona o sudovima            28

Stvarna nadležnost, zakup, pravna lica - čl. 17. ZPP i čl. 15. Zakona o sudovima            29

Stvarna nadležnost privrednog suda - čl. 17. ZPP (i čl. 15. Zakona o sudovima)            29

Stvarna nadležnost, vanugovorna šteta - čl. 15. Zakona o sudovima            29

Stv. nadležnost, vanugovorna šteta - čl. 12. Zakona o sudovima i čl. 23. st.2. ZPP            29

Sukob stvarne nadležnosti - čl. 12. Zak. o sudovima i čl. 23. st. 2. ZPP            31

Stvarna nadležnost privrednog suda     - čl. 15. Zakona o sudovima            31

Stvarna nadležnost privrednog suda     - čl. 15. Zakona o sudovima i čl. 17. ZPP            31

Stvarna nadležnost, zakup posl. prost. - čl. 17. ZPP i čl. 15. Zakona o sudovima)            31

Sukob stv. nadlež. - za regres. zahteve - čl. 15. Zak. o sudovima i čl. 23. st. 2 ZPP            32

Sukob stvarne nadležnosti - čl. 15. st.1. Zakona o sudovima i čl.23. st.2. ZPP            32

Sukob stvarne nadležnosti - čl. 15. st.1. Zakona o sudovima i čl.23. st.2. ZPP            32

Stv. nadležnosti privrednog suda - čl. 15. Zakona o sudovima i čl.23. st.2. ZPP            32

Privredni spor - čl. 15. st.1a. Zakona o sudovima            33

Stv. nadležnost privrednih sudova - čl. 15. st. 2b Zakona o sudovima            33

Sukob nadležnosti - čl. 17. st. 1. tač. 7. Zakona o sudovima            33

Stvarna nadležnost privrednog suda - čl. 15. Zakona o sudovima            34

Stvarna nadležnost, odjava radnje - čl. 15. Zakona o sudovima            34

Izuzeće - čl. 71. tač. 5. ZPP             34

Stranke u postupku - čl. 77. ZPP                       34

Stvarna legitimacija - čl. 77. ZPP                       35

Urednost tužbe protiv bivše SFRJ - čl. 83. ZPP     35

Postavljanje privatnog zastupnika - čl. 84. ZPP, u vezi čl. 54. st.2 ZOP     36

Punomoćnici pravnih lica - čl. 91. ZPP            37

Punomoćnik bez položenog pravos. ispita - čl. 91. ZPP            37

Dozvoljenost revizije, od lica koje nije advokat - čl.96. ZPP            37

Punomoćje, zaključenje poravnanja - čl. 96. ZPP            38

Urednost punomoćja - čl. 98. ZPP                       38

Punomoćnici, dostavljanje punomoćja - čl. 98. st. 4. ZPP            38

Punomoćnici, predaja punomoćja - čl. 98. ZPP            39

Otkaz punomoćja - čl. 99. st. 2. ZPP               39

Nedostavljanje overenog prevoda tužbe - čl. 106, 109. i 186. ZPP            39

Neodređen i neprecizan tužbeni zahtev - čl. 106, 109. i 186. ZPP            40

Dokazna snaga isprave - čl. 108. i 230. ZPP     41

Odbačaj tužbe kao neuredne - čl. 109. st. 5. ZPP     41

Odbačaj podneska (protivtužbe) - čl. 109. ZPP            42

Početak računanja procesnog roka - čl. 112. st. 2. ZPP     42

Presuda zbog izostanka, rok za odgovor - čl. 113. st.1. i 2. ZPP i čl. 332.st.1.tač.3.ZPP     43

Rok za podnošenje žalbe preko pošte - čl. 113. st. 2. ZPP            43

Rok za upućivanje podneska preko pošte - čl. 113. st. 2. ZPP     43

Dostavljanje, dostava maloletnom licu - čl. 134. ZPP            44

Dostavljanje pravnom licu - čl. 134. ZPP            44

Dostavljanje državnom organu - čl. 134. ZPP            44

Dostavljanje vojnom pravobranilaštvu - čl. 134. st. 2. ZPP 45

Dostavljanje pravnom licu - čl. 134. ZPP            45

Dostavljanje javnom pravobraniocu - čl. 134. st. 2. ZPP     45

Dostavljanje stranci u inostranstvu - čl. 136. i čl. 146. ZPP            45

Dostavljanje zakonskom zastupniku - čl. 138. ZPP            46

Dostavljanje pismena advokatu - čl. 139. ZPP            46

Lično dostavljanje punomoćniku - čl. 142. ZPP            47

Dostavljanje pismena - čl. 142. ZPP                     47

Dostavljanje presude punomoćniku - čl. 142. ZPP            47

Način dostavljanja pismena - čl. 145. ZPP            48

Dostavljanje, promena stana - čl. 145. ZPP            48

Dostavljanje pribijanjem na tablu suda - čl. 145. ZPP            48

Dostavnica, dokaz o datumu uručenja - čl. 149. ZPP            49

Dostavljanje, utvrđenje datuma dostave - čl. 149. st. 6. ZPP     49

Dostavnica i interna evidencija stranke - čl. 149. ZPP            49

Nedostavljanje odluke o troškovima - čl. 154. ZPP            50

Troškovi spora, ocena opravdanosti - čl. 155. st. 1. ZPP     50

Primena tarife za rad advokata - čl. 155. st. 3. ZPP            50

Troškovi postupka - čl. 164. ZPP                     51

Troškovi postupka, revizija - čl. 155. st. 1. i čl. 166. ZPP            52

Vezanost suda za osnov u tužbi - čl. 186. st. 3. ZPP     52

Tužba za utvrđenje i pravni interes - čl. 187. st. 2. ZPP     52

Tužba za utvrđenje - čl. 187. ZPP                     53

Tužba za utvrđenje, nedozvoljenost - čl. 187. ZPP            53

Preinačenje tužbe - čl. 190. ZPP                 54

Preinačenje tužbe u subjektivnom smislu - čl. 192. ZPP     54

Povlačenje tužbe - čl. 193. ZPP                 55

Povlačenje tužbe, pristanak tuženog - čl. 193. st. 2. ZPP            55

Postojanje parnice (litispendencija) - čl. 194. ZPP            56

Nužni suparničari i urednost tužbe - čl. 201. ZPP            56

Blagovremenost žalbe umešača - čl. 208. i čl. 500. tač. 2. ZPP     56

Učešće umešača u parnici - čl. 208. st. 5. ZPP            57

Prekid postupka, uticaj obustave stečaja - čl. 212. st. 1. tač. 4. ZPP 57

Prekid postupka, prinudno poravnanje - čl. 212. tač. 4. ZPP     57

Prekid postupka, otvaranje stečaja - čl. 212. st. 4. ZPP            58

Dokazi, teret dokazivanja - čl. 219 - 221a. ZPP     58

Dokazi i teret dokazivanja - čl. 219 - 221a. ZPP     59

Dokazi i izvođenje dokaza - čl. 220. ZPP            59

Dokazi i izvođenje dokaza - čl. 220. ZPP            59

Teret dokazivanja, neuplata troškova veštač. - čl. 221a. ZPP            59

Isprave - čl. 232. ZPP                     60

Složeno veštačenje - čl. 252. ZPP                     60

Veštačenje, predmet i rukovođenje - čl. 259. ZPP            60

Primedbe na dopunski nalaz veštaka - čl. 260. st. 1. i čl. 302. ZPP            61

Veštačenje, sudska ocena - čl. 261. ZPP            61

Usaglašavanje nalaza veštaka - čl. 261. ZPP            62

Veštačenje (usaglašavanje nalaza) - čl. 261. ZPP            62

Dokazi, saslušanje stranaka - čl. 264. st. 2. ZPP            62

Dokazi, saslušanje parničnih stranaka - čl. 269. ZPP            63

Sudski rok, donošenje rešenja - čl. 278. i čl. 312. ZPP     63

Ovlašćenje, donošenje presude zbog izostanka - čl. 279. ZPP            64

Prigovor pravosnažno presuđene stvari - čl. 288. ZPP     64

Spajanje parnica, protivtužba - čl. 313. ZPP            65

Spajanje parnica, po zaključenju rasprave - čl. 313. ZPP            66

Spajanje parnica, zajedničko raspravljanje - čl. 313. ZPP            66

Fakultativno ovlašćenje, pravna priroda - čl. 327. ZPP            66

Fakultativno ovlašćenje - čl. 327. ZPP            66

Delimična presuda, prigovor prebijanja - čl. 329. ZPP            67

Presuda na osnovu priznanja - čl. 331. ZPP            67

Presuda na osnovu priznanja - čl. 331. ZPP            68

Presuda na osnovu odricanja - čl. 331a. ZPP            68

Presuda zbog izostanka, naknada štete - čl. 332. st. 1. ZPP     68

Presuda zbog izostanka - čl. 332. st. 1. tač. 4. ZPP 69

Presuda zbog izostanka - čl. 332. st. 1. tač. 3. i 6. ZPP            69

Presuda zbog izostanka - čl. 332. ZPP            69

Presuda zbog izostanka - čl. 332. ZPP            70

Presuda zbog izostanka - čl. 332. ZPP            71

Presuda zbog izostanka - čl. 332. ZPP            71

Pravosnažnost presude - čl. 333. ZPP            71

Presuđena stvar, dvostruka isplata duga - čl. 333. st. 2. ZPP     73

Pravosnažno presuđena stvar - čl. 333. ZPP            73

Presuđena stvar - čl. 333. ZPP              73

Izrada presude, uputstvo o pravnom leku - čl. 337. ZPP            73

Određenost izreke - čl. 338. st. 2. ZPP            74

Dopunska presuda, neodlučivanje suda - čl. 339. ZPP     74

Dopunska presuda - čl. 339. ZPP                     74

Dopunska presuda - čl. 339. ZPP                     75

Ispravka presude, nepotpuna oznaka firme - čl. 342. ZPP            75

Žalba, izjavljena telegramom - čl. 350. ZPP            76

Sadržina žalbe, obrazloženje - čl. 350. ZPP            76

Bitna povreda postupka, delimična presuda - čl. 354. st. 1, u vezi čl. 329. ZPP     76

Bitna povreda postupka, pravosudni ispit - čl. 354. st. 1. u vezi čl. 91. ZPP     77

Bitna povreda postupka, preinačenje odluke - čl. 354. st. 1. u vezi čl. 373. st. 1. ZPP 77

Revizija, bitna povreda postupka - čl. 354. st. 1. u vezi čl. 375. st. 1. ZPP 78

Bitna povreda, nedostavljanje odgovora na žalbu - čl. 354. st. 2. tač. 10. ZPP     78

Revizija, bitna povreda postupka - čl. 354. st. 2. tač. 10. ZPP            79

Bitna povreda, stup. novog tužioca - čl. 354. st. 2. tač. 10. u vezi čl. 195. ZPP            79

Bitna povreda, nedostatak stranačke sposobnosti - čl. 354. st. 2. tač. 10. ZPP            79

Bitna povreda, protivrečnost izreke - čl. 354. st. 2. tač. 13. ZPP     80

Bitna povreda postupka - čl. 353. st. 2. tač. 13. ZPP            80

Ogovor na žalbu - čl. 359. ZPP                 80

Odgovor na žalbu - čl. 360. st. 1. ZPP            81

Bitna povreda pred drugostepenim sudom - čl. 362. ZPP            81

Neblagovremena žalba, odluka bez uputa - čl. 367. ZPP            81

Preinačenje presude, činjenično stanje - čl. 373. st. 1. tač. 4. ZPP     81

Preinačenje presude, bitna povreda            - čl. 373. ZPP i čl. 385. st. 2. ZPP            82

Ocena žalbenih razloga - čl. 375. ZPP            83

Dozvoljenost revizije - čl. 382. i čl. 35. ZPP     83

Nedozvoljenost revizije u vezi kamate - čl. 382. u vezi čl. 35. st.1 i 2. ZPP     84

Ponavljanje postupka, dozvoljenost revizije - čl. 382. i čl. 400. st. 1. i 2. ZPP            85

Revizija i sporedna potraživanja, kamate - čl. 382. st. 2. ZPP            85

Revizija - čl. 382. ZPP                     85

Nedozvoljenost revizije - čl. 385. st. 3. ZPP            85

Nove činjenice i novi dokazi u reviziji - čl. 387. ZPP            86

Nedozvoljenost revizije, ugovorna kazna - čl. 389. st. 2. ZPP     86

Određivanje vrednosti spora, revizija - čl. 389. st. 2. ZPP     86

Nedozvoljenost revizije, protiv rešenja - čl. 392. u vezi čl. 400. st. 1. ZPP            86

Revizija, nedozvoljenost, sporedno traženje - čl. 392. ZPP            87

Revizija, bitna povreda drugostepenog suda - čl. 394. st. 1. ZPP            87

Nedoz. revizije, strana sudska odluka - čl. 400. ZPP i čl. 101. Zak. o reš. sukoba zak.      87

Revizija, u vezi prekida i nastavka postupka - čl. 400. st. 1. ZPP            88

Dozvoljenost revizije, u pređašnje stanje - čl. 400. st. 1. ZPP            89

Dozvoljenost revizije, u vezi potvrde izvršnosti - čl. 400. st. 1. ZPP            89

Revizija, klauzula pravosnažnosti - čl. 400. ZPP            89

Revizija, povraćaj u pređašnje stanje   - čl. 400. st. 1. ZPP            90

Revizija, kod prekida postupka - čl. 400. ZPP            90

Revizija, povraćaj u pređašnje stanje   - čl. 400. ZPP            90

Ponavljanje postupka, dozvoljenost predloga - čl. 421. ZPP            90

Ponavljanje postupka - čl. 421. st. 1. tač. 9. ZPP 91

Ponavljanje postupka - čl. 421. st. 1. tač. 9. ZPP 92

Ponavljanje postupka - čl. 421. tač. 9. ZPP     92

Ponavljanje postupka, neblagovremenost - čl. 423. ZPP     92

Ponavljanje postupka, nepotpun predlog - čl. 424. i čl. 425. ZPP     93

Ponavljanje postupka, sastav suda - čl. 426. ZPP            94

Ponavljanje postupka i revizija - odnos - čl. 429. ZPP            94

Odbacivanje tužbe, nedostatak pravnog interesa - čl.446. ZPP            95

Arbitražna klauzula, prestanak važnosti - čl. 476. i čl. 485. st. 1. tač. 1. ZPP     96

Arbitražna klauzula, prestanak važnosti - čl. 476. ZPP            96

Pobijanje strane arbitražne odluke - čl. 484. ZPP u vezi čl. 475. st. 3. ZPP 96

Zahtev za poništaj arbitražne odluke - čl. 485. st. 1. tač. 2. ZPP 97

Poništaj odluke arbitraže - čl. 485. st. 1. ZPP            97

Poništaj odluke spoljno trg. arbitraže - čl. 485. tač. 6. u vezi čl. 3. ZPP            98

Poništaj presude izbranog suda - čl. 485. ZPP            98

Postupak u privrednim sporovima - čl. 489. ZPP            99

Sporazum da sudi sudija pojedinac - čl. 494. st. 2. ZPP            99

Sporazum, bez obzira na vrednost spora - čl. 494. st. 2. ZPP     99

Sastav suda, sudija pojedinac - čl. 494. ZPP            99

Sporazum da sudi sudija pojedinac - čl. 494. st. 2. ZPP            100

Sastav suda kod statusnih promena - čl. 494. ZPP u vezi čl. 41. ZPP            100

Sporazum, bez obzira na vrednost spora - čl. 494. st. 2. ZPP     101

Prigovor zastarelosti, u žalbi i reviziji - čl. 496a. st. 1. ZPP     101

Prekluzija isticanja primedbi u vezi veštačenja - čl. 496a. ZPP            101

Postupak, nove činjenice i dokazi - čl. 496a. ZPP            102

Postupak, nove činjenice i dokazi - čl. 496a. ZPP            102

Nove činjenice i novi dokazi - čl. 496a. ZPP            102

Nove činjenice i dokazi, zastarelost - čl. 496a. ZPP            103

Nove činjenice, sprovođenje izviđaja - čl. 496a. st. 2. ZPP     103

Nove činjenice i novi dokazi - čl. 496a. ZPP            103

Novi dokazi i nove činjenice - čl. 496a. ZPP            103

Nedoz. revizija, vrednost spora - čl. 497. st.1. ZPP, u vezi čl. 106. Zak. o izm. ZPP            104

Dozvoljenost revizije, kod predaje stvari - čl. 497. ZPP            104

Predlog za odlaganje ročišta, povučena tužba - čl. 499. st. 2. ZPP     105

Zakonska prezumpcija povlačenja tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP            105

Prezumpcija povlačenja tužbe, zastupanje - čl. 499. st. 2. ZPP            105

Povlačenje tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP                     106

Prezumpcija povlačenja tužbe, štrajk            - čl. 499. st. 2. ZPP            106

Prezumpcija povlačenja tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP            106

Prezumpcija povlačenja tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP            106

Prezumpcija povlačenja tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP            107

Prezumpcija povlačenja tužbe - čl. 499. st. 2. ZPP            107

Prezumpcija, naknadni pristup punomoćnika - čl. 499. st. 2. ZPP     107

Prezumpcija i podnesci tužioca - čl. 499. st. 2. ZPP            108

Izostanak parničnih stranaka sa 2 ročišta - čl. 499. st. 2. ZPP            108

Rok za žalbu protiv presude - čl. 500 tač. 2. ZPP     108

 

II. MATERIJALNO PRAVO      

Umeravanje stope ugovorne kamate - čl. 12, 15. i 141. ZOO            109

Načelo jednake vrednosti davanja - čl. 15. ZOO            110

Valorizacija potraživanja - čl. 15. ZOO            110

Valorizacija potraživanja i kamata - čl. 15. i čl. 278. st. 2. ZOO    110

Valorizacija duga - čl. 15. ZOO                111

Valorizacija i stečaj - čl. 15. ZOO                111

Dužnost ispunjenja obaveza - čl. 17. ZOO            111

Odgovornost za nedostatke - čl. 18. i čl. 158. ZOO    112

Ponuda za zaključenje ugovora - čl. 32. ZOO            112

Ništavost ugovora, restitucija - čl. 47. i čl. 104. st. 1. ZOO            113

Poništaj ugovora zbog prevare - čl. 65. ZOO            113

Prividan ugovor - čl. 66. ZOO               114

Računanje proteka roka po garanciji            - čl. 47. ZOO    114

Zaključenje ugovora od neovlašćenog lica - čl. 88. ZOO    114

Zaključenje ugovora od neovlašćenog lica - čl. 88. ZOO    115

Obim ovlašćenja punomoćja - čl. 91. st. 4. ZOO            115

Punomoćnik po zaposlenju - čl. 98. ZOO            116

Ništavost ugovora, neostvarivanje svrhe - čl. 103. ZOO    116

Ništavost ugovora  - čl. 103. ZOO i čl. 15.Z. o prom. nep.      116

Uticaj ništavosti na upis statusne promene - čl. 104. ZOO            117

Istovremenost ispunjenja, vezivanje obaveze - čl. 122. st. 2. ZOO    117

Raskid ugovora - čl. 124. ZOO             118

Raskid ugovora o lizingu - čl. 124. ZOO            118

Raskid ugovora, franšizing - čl. 124. ZOO            118

Raskid ugovora o lizingu - čl. 124. ZOO            118

Ispunjenje obaveze - isplata cene - čl. 124. ZOO            119

Ispunjenje obaveze, isporuka robe - čl. 124. ZOO            119

Raskid ugovora - čl. 124.                      119

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 124. ZOO            119

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 124. i čl 125. ZOO            120

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 124, 127 i 132. ZOO            120

Raskid ugovora o prodaji - čl. 124 - 132. ZOO    121

Raskid ugovora, rok bitan sastojak ugovora - čl. 125. ZOO            122

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 125. ZOO            122

Ispunjenje o roku i raskid ugovora - čl. 125. ZOO            123

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 125. i 126. ZOO    123

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 132. ZOO            123

Raskid ugovora i podeljena odgovornost - čl. 132. st. 2. u vezi čl. 192. ZOO    123

Raskid ugovora i pravo na naknadu štete - čl. 132. st. 1. i čl. 154. st. 1. ZOO    124

Promenjene okolnosti, pravo isticanja - čl. 133. ZOO            124

Pravo kupca na povraćaj cene - čl. 137. st.1. ZOO    125

Nemogućnost ispunjenja - čl. 137. st.1. ZOO            125

Nemogućnost ispunjenja - čl. 137. u vezi čl. 47. ZOO            125

Nemogućnost ispunjenja - čl. 137. ZOO            126

Nemogućnost ispunjenja, sankcije OUN - čl. 137. ZOO            126

Prekomerno oštećenje - čl. 139. ZOO            126

Visina stope ugovorene kamate - čl. 141. st.3, čl.399, st.2. i čl.15. ZOO            127

Ugovor o kreditu i zelenaški ugovor - čl. 141. ZOO            127

Naknada štete - čl. 154. ZOO             128

Naknada štete prema ZOP-u, kamata - čl. 154. st.1. u vezi čl. 47. ZIP            128

Odgovornost pravnog lica za štetu - čl. 170. ZOO    129

Odgovornost pravnog lica za štetu - čl. 172. ZOO    129

Odgovornost opštine za štetu - čl. 172. st. 1. ZOO    130

Odgovornost za štetu od motornog vozila - čl. 178. st. 4. ZOO    130

Naknada štete, izgubljena dobit - čl. 189. i čl. 266. ZOO            130

Izgubljena dobit, visina - čl. 189. ZOO            131

Šteta, razlika u ceni, izgubljena dobit - čl. 189. ZOO    131

Naknada štete, izgubljena korist - čl. 189. st. 3. ZOO            132

Naknada štete, izgubljena korist - čl. 189. ZOO    132

Naknada štete, uračunavanje poreza  - čl. 190. i 278. ZOO    132

Naknada nematerijalne štete, povreda ugleda - čl. 200. st. 1. i čl. 203. ZOO            133

Sticanje bez osnova - čl. 210. ZOO                    133

Blagajnički zapis, zahtev za isp., šteta - čl. 262, 241 ZOO i čl.9. Z.o hart. o v            134

Naknada štete, posledice neispunjenja - čl. 262. ZOO            134

Ispunjenje obaveze, posledice neispunjenja - čl. 262. ZOO            135

Ispunjenje obaveze kod plaćanja pretplate - čl. 262. i čl. 516. ZOO    135

Nemogućnost ispunjenja obaveze            - čl. 262. st. 4. ZOO    135

Ispunjenje obaveze - čl. 262. st. 1. ZOO    136

Izmakla korist, povreda ugovorne obaveze - čl. 266. st. 1. i čl. 262. st. 2. ZOO    136

Ugovorna kazna, zabrana ugovaranja - čl. 270. st. 3. ZOO    136

Ugovorna kazna, ništavost ugovorne norme - čl. 270. st. 3. ZOO    136

Ugovorna kazna - čl. 270. ZOO                137

Ugovorna kazna, poništaj akceptnog naloga - čl. 270. ZOO            137

Zatezna kamata, ništavost više stope    - čl. 277. st.1. i čl. 103. ZOO            137

Zatezna kamata, obračun svakog meseca - čl. 277. st. 1. ZOO    138

Zatezna kamata i nenovčana obaveza - čl. 277. st. 1. ZOO    138

Ugovorna kamata, zabrana revalorizacije - čl. 277. st. 2. ZOO    138

Ugovorna kamata nakon docnje dužnika - čl. 277. st. 2. ZOO    138

Zabrana anatocizma, konformna metoda - čl. 277. i 279. ZOO    139

Zatezna kamata - čl. 277. ZOO             140

Naknada štete, metodologija obračuna - čl. 278. st. 2. ZOO    140

Naknada ''inflatorne štete'' - čl. 278. st. 2. i čl. 190. ZOO    140

Naknada štete, inflatorno obezvređivanje - čl. 278. st. 2. ZOO    141

Naknada štete u visini sadašnje cene - čl. 278. ZOO    141

Ugovorna šteta, krivica za raskid ugovora - čl. 278. st. 2. ZOO    141

Zatezna kamata, kurs strane valute - čl. 278. ZOO            141

Naknada štete i valorizacija - čl. 278. st. 2. ZOO    142

Naknada inflatorne štete, vrednost robe - čl. 278. st. 2. ZOO    142

Naknada štete - čl. 278. st. 2. ZOO                142

Rast cena na malo i naknada štete - čl. 278. st. 2. ZOO            142

Naknada štete i realna vrednost robe - čl. 278. st. 2. ZOO            143

Naknada štete u većem iznosu od rasta cena - čl. 278. st. 2. ZOO    143

Naknada štete zbog docnje i cesije - čl. 278. st. 2. ZOO            144

Naknada štete, porast cene na malo - čl. 278. st. 2. ZOO            144

Naknada štete, paritet u stranoj valuti - čl. 278. st. 2. ZOO            145

Naknada štete, isplata deviznog iznosa - čl. 278. st. 2. ZOO    145

Naknada štete - naturalna obaveza - čl. 278. st. 2. ZOO    145

Naknada štete i protivvrednost robe     - čl. 278. st. 2. ZOO    146

Naknada štete, vezivanje za stranu valutu - čl. 278. st. 2. ZOO    146

Naknada štete Republičkom fondu - čl. 278. st. 2. ZOO            146

Naknada štete, po pravosnažnoj presudi - čl. 278. st. 2. ZOO    146

Valorizacija i naknada štete - čl. 278. st. 2. ZOO    147

Naknada štete, zakašnjenje u isplati duga - čl. 278. st. 2. ZOO    147

Potpuna naknada štete i prebijanje - čl. 278. st. 2. i čl. 337. ZOO            147

Valorimetar za utvrđ. visine naknade štete - čl. 278. st.2, čl.189. st.2. i 190. ZOO      148

Zastarelost i sticanje bez osnova - čl. 278. st.2, čl.209. i 376. st.3.      148

Pravo na kamatu kada nije plaćen glavni dug  - čl. 279. st. 2. ZOO    149

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji            - čl. 280. ZOO            149

Izigravanje poverilaca - čl. 280. i čl. 283. Z00      150

Pobijanje pravnih radnji - čl. 280-285. ZOO    150

Zakonska subrogacija - čl. 300. ZOO               152

Nemogućnost prodaje, lokala, stana - čl. 308. st. 1. i čl. 348. ZOO    152

Vreme ispunjenja, novčana obaveza - čl. 318. ZOO            152

Ispunjenje novčane obaveze - čl. 318. ZOO            153

Dejstvo poverilačke docnje - čl. 326. ZOO            153

Kompenzacija, radnje posle prebijanja - čl. 336. i čl. 337. ZOO    154

Prestanak obaveze, plaćanje kompenzacijom - čl. 336. i čl. 337. ZOO            154

Kompenzacija, nedozvoljenost prebijanja - čl. 336. ZOO            155

Prebijanje potraživanja, kamata - čl. 336. i čl. 337. ZOO    155

Prebijanje, gašenje obaveze - čl. 337. ZOO            155

Ugovorna kompenzacija - čl. 337. ZOO            156

Otpuštanje duga - čl. 344. ZOO                156

Novacija, namera za noviranje - čl. 348. ZOO            156

Ispunjenje obaveze, stvari određene po rodu - čl. 355. st. 1. ZOO            157

Zastarelost, isticanje drugog zahteva - čl. 360. ZOO            157

Zastarelost, prigovor po pravnim lekovima - čl. 360. st. 3. ZOO    157

Zastarelost, početak zastarnog roka - čl. 361. u vezi čl. 120. ZOO            158

Zastarelost, iz ugovora o osiguranju - čl. 361. st. 1. ZOO    158

Odricanje od zastarelosti - čl. 365. ZOO            158

Zastarelost, kod ugovora o lizingu - čl. 371. ZOO    159

Zastarelost, kod poslovne saradnje - čl. 371. ZOO            159

Zastarelost, kod povraćaja avansa - čl. 371. ZOO            159

Zastarelost, kod ugovora o kreditu - čl. 371. ZOO            159

Zastarelost, kod pružanja usluga - čl. 371. ZOO            160

Zastarelost, kod raskida ugovora - čl. 371. ZOO            160

Zastarelost, regresni zahtev i poravnanje - čl. 371. ZOO            160

Zastarelost, korisnik akreditiva - čl. 371. ZOO            160

Zastarelost, povratna ambalaža - čl. 374. st.2. u vezi čl.312. st.2. ZOO    161

Zastarelost, kod povraćaja ambalaže            - čl. 374. st.2. i čl. 312. ZOO            162

Zastarelost, sravnjenje poslovnih knjiga - čl. 374. ZOO    162

Zastarelost, kod povraćaja ambalaže            - čl. 374. ZOO            162

Zastarelost, kod privremene situacije - čl. 374. ZOO            163

Zastarelost potraživanja kod cene radova - čl. 374. u vezi čl. 361. st. 1 ZOO            163

Početak roka zastarelosti - čl. 376. st. 1. ZOO    163

Zastarelost ''inflatorne štete'' - čl. 376. st. 3. ZOO            163

Zastarelost, inflacija, neisplata duga            - čl. 374. ZOO            164

Zastarelost, ambalaža, kontinuirana isporuka - čl. 374. st. 2. ZOO    164

Povraćaj ambalaže, uračunavanje ispunjenja - čl. 374. ZOO            164

Zastarelost, uticaj sravnjenja posl. knjiga - čl. 374. st.2. i čl. 387. st.2. ZOO            165

Zastarelost potraživanja - čl. 374. ZOO            165

Zastarelost, ambalaža, kraći upotrebni ciklus - čl. 374. ZOO            165

Zastarelost dosuđenog iznosa - čl. 376. ZOO            165

Zastarelost, osiguranje, vansudsko poravnanje - čl. 376. ZOO            166

Zastarelost, kod ugovora o prevozu - čl. st. 3. ZOO            166

Zastarelost, po rešenju o izvršenju - čl. 379. ZOO            166

Zastarelost, neisplata, inflacija - čl. 379. ZOO            167

Prekid zastarevanja - čl. 387. ZOO               167

Prekid zastarelosti potraživanja - čl. 387. ZOO            167

Prekid zastarelosti, poziv na mešanje - čl. 388. ZOO            167

Prekid zastarevanja - čl. 389. ZOO               168

Prekid zastarelosti, pozivanje dužnika - čl. 391. ZOO            168

Prekid zastarevanja - čl. 392. st. 3. ZOO    169

Devizna potraživanja, pravo na kamatu - čl. 395. ZOO            169

Isplata cene u međunarodnom prevozu - čl. 395. ZOO            170

Valutna obaveza, kursne razlike - čl. 395. ZOO            170

Devizna klauzula - čl. 395. ZOO                    170

Ugovorna kamata, ništavost odredbi            - čl. 399. ZOO            170

Alternativna obaveza, pravo na zateznu kam. - čl. 403. ZOO            171

Alternativna obaveza, izbor dužnika - čl. 403. ZOO            171

Zakonska solidarnost - čl. 414. ZOO i čl.187a. ZOP            172

Solidarna odgovornost - čl. 411. ZOO            172

Solidarnost poverilaca - čl. 425. ZOO            172

Ustupanje potraživanje, cesija - čl. 436. ZOO    173

Ustupanje potraživanja, cesija - čl. 436. ZOO    173

Ugovor o cesiji, isticanje prigovora - čl. 440. st. 2. ZOO    174

Preuzimanje duga, izostanak saglasnosti - čl. 446. ZOO            174

Preuzimanje duga - čl. 446. st. 5. ZOO            175

Preuzimanje ispunjenja - čl. 453. ZOO            175

Prodaja, razlikovanje od drugih ugovora - čl. 454. ZOO            175

Prodaja, sa licem iz druge biv. republike - čl. 454. ZOO            176

Prodaja, dokaz o prodaji - čl. 454. ZOO            176

Ugovor o prodaji, pasivna legitimacija - čl. 454. ZOO            176

Rizik slučajne propasti stvari - čl. 456. ZOO            177

Prodaja, propisana cena - čl. 463. ZOO            177

Prodaja stvari, predaja vlasničkog lista - čl. 467. st. 2. ZOO    177

Predaja stvari, uručenje vlasničkog lista - čl. 467. st. 2. ZOO    177

Materijalni nedostaci, osnovanost prigovora - čl. 478. i čl. 484. st. 1. ZOO            178

Odgovornost za materijalne nedostatke - čl. 481. i čl. 484. ZOO    178

Pregled stvari i vidljivi nedostaci - čl. 481 u vezi čl. 492. ZOO            179

Prodaja, pregled stvari i vidljivi nedostaci - čl. 481. st. 2. ZOO    180

Pregled stvari i vidljivi nedostaci - čl. 481. ZOO            180

Prodaja, obaveštenje o nedostacima - čl. 484. st. 1. ZOO    180

Materijalni nedostaci, prigovor na kvalitet - čl. 488. u vezi čl. 553. ZOO            180

Isporuka robe sa skrivenim nedostacima - čl. 488. ZOO            181

Odgovornost za materijalne nedostatke, rok - čl. 500. st. 2. ZOO    181

Odgovornost za materijalne nedostatke, tužba - čl. 500. u vezi čl. 488. ZOO    182

Garancija, odgovornost proizvođača - čl. 501. ZOO            182

Kupovina automobila od nevlasnika - čl. 509. ZOO            183

Naknada štete u slučaju raskida prodaje - čl. 523-524. ZOO    183

Sticanje svojine, ugovor o razmeni - čl. 552. ZOO            184

Ugovor o razmeni, obaveznost pismene forme - čl. 553. ZOO            184

Zakup - čl. 567. ZOO                    185

Pravo zakupodavca na zakupninu - čl. 583. ZOO            185

Zakup, predaje poslovne prostorije - čl. 585. st. 1. ZOO    185

Aktivna legitimacija, iseljenje - čl. 585. ZOO            186

Zakup, odgovornost zakupodavca za štetu - čl. 585. u vezi čl. 158. ZOO            186

Vraćanje zakupljene stvari - čl. 585. ZOO    186

Zakup, vraćanje, propast zakupljene stvari - čl. 585. st. 3. ZOO            187

Otkaz ugovora o zakupu, novi vlasnik - čl. 591. ZOO            187

Zakup, promena zakupodavca - čl. 591. ZOO            187

Otkaz ugovora, ako rok zakupa nije određen - čl. 597. ZOO            188

Zakup, aktivna legitimacija - čl. 597. ZOO            188

Otkaz ugovora o zakupu na neodređ. vreme - čl. 597. ZOO            188

Otkaz ugovora o zakupu, istinitost razloga - čl. 597. ZOO            189

Zakup, otkaz ugovora - čl. 597. ZOO                    189

Nedostaci u gradnji, odgovornost sledbenika - čl. 610. ZOO            189

Ugovor o delu, odgovornost poslenika - čl. 610. i čl. 611. ZOO    189

Prestanak odgovornosti za nedostatke - čl. 616. st. 1. ZOO    190

Uklanjanje nedostataka na građevini            - čl. 618. ZOO            190

Ugovor o delu, raskid ugovor - čl. 619. ZOO            191

Pravo naručioca, nedostaci izvršenog posla - čl. 620. ZOO            191

Pravo naručioca, drugi nedostaci posla - čl. 620. ZOO            191

Ugovor o delu, raskid voljom naručioca - čl. 629. ZOO            192

Ugovor o građenju, solidarna odgovornost - čl. 630. u vezi čl. 413. ZOO            192

Ugovor o građenju, okončana situacija - čl. 630. u vezi čl. 22. st. 2. ZOO            192

Pravo izvođača radova na naknadu            - čl. 148. u vezi čl. 630. ZOO            193

Odstupanje od projekta - čl. 663. ZOO            193

Hitni nepredviđeni radovi - čl. 664. st. 4. ZOO    194

Ugovor o građenju, konačni obračun, uzanse - čl. 635. ZOO            194

Cena radova, zadržavanje srazmernog dela - čl. 635. ZOO, uzanse            194

Cena radova - čl. 635. ZOO, uzanse              195

Ugovor o građenju, uticaj docnje izvođača - čl. 636. ZOO            195

Ugovor o građenju, izmena cene - čl. 636. ZOO            196

Ugovor o građenju, izmena cene - čl. 636. i čl. 637. ZOO            196

Ugovor o građenju - čl. 637. i čl. 640. ZOO    197

Odgovornost za nedostatke u građenju - čl. 641-643. ZOO            197

Odgovornost izvođača za solidnost građenja - čl. 644. ZOO            198

Smanjenje odgovornosti izvođača za štetu - čl. 646. ZOO    198

Ugovor o građenju, odgovornost proizvođača  - čl. 647. ZOO            199

Ugovor o prevozu - čl. 653. ZOO                    199

Pravo zaloge - čl. 679. st. 1. ZOO                200

Ugovor o prevozu stvari, pravo zaloge - čl. 679. st. 1 ZOO    200

Odgovornost za ukradeno vozilo, ostava - čl. 712, 724. i 729. ZOO            200

Uskladištenje, pravo ostavodavca - čl. 730. st. 1. ZOO    201

Uskladištenje, predaja oduzete robe - čl. 730. ZOO            201

Skladišnica - čl. 730. st. 1. ZOO                202

Uskladištenje, prava imaoca skladišnice - čl. 743. ZOO            202

Ugovor o nalogu - čl. 749. i čl. 750. ZOO    202

Izvršenje naloga, komision, odgovornost - čl. 751. u vezi čl. 772. ZOO            203

Komision, odgovornost za štetu - čl. 777. st.2. i čl. 774. ZOO    203

Ugovor o komisionu - čl. 780. ZOO                    204

Posredovanje, odgovornost posrednika - čl. 820. ZOO            204

Posredovanje, sniženje naknade - čl. 822. st. 3. ZOO    205

Pravo posrednika na naknadu - čl. 823. ZOO            205

Ugovor o otpremanju, špedicija - čl. 831, 834. i 844. ZOO            205

Otprema, špedicija, postupanje po nalogu - čl. 833. ZOO            206

Pravo špeditera da traži regres - čl. 835. ZOO            207

Otpremanje, špedicija, carinske radnje - čl. 835. ZOO            207

Špedicija, propusti otpremnika - čl. 841. ZOO            208

Otpremanje, špedicija, dospelost za troškove - čl. 841. st. 2. ZOO    208

Špedicija, ostvarivanje troškova otpremanja - čl. 841. st. 3. ZOO    208

Ugovor o otpremanju, dospelost troškova - čl. 841. ZOO            208

Otprema, špedicija, carinski troškovi - čl. 841. ZOO            209

Otprema, špedicija, troškovi plaćanja carine - čl. 841. ZOO            209

Otprema, špedicija, sa fiksnom naknadom - čl. 844. ZOO            209

Špedicija, fiksna naknada i odgovornost - čl. 844. ZOO            210

Založno pravo otpremnika, špeditera - čl. 846. ZOO            210

Ugovor o organizovanju putovanju, cena - čl. 869. ZOO            210

Ugovor o osiguranju, limit osiguranja - čl. 897. ZOO            211

Osigurani slučaj - čl. 898. ZOO             211

Dužnost plaćanja premije osiguranja            - čl. 912. st.2. i čl. 913. ZOO            212

Prestanak ugovora o osiguranju - čl. 913. st. 3. ZOO    213

Osiguranje, plaćanje premije - čl. 913. ZOO            213

Osiguranje, posledice neisplate premije - čl. 913. st. 4. ZOO    213

Posledice neisplate premije osiguranja - čl. 913. ZOO            214

Osiguranje, premija osiguranja - čl. 922. st. 3. ZOO    214

Osiguranje imovine - čl. 925. ZOO                    214

Ugovor o osiguranju, pokrivena šteta - čl. 929. ZOO            215

Ugovor o osiguranju, ratne operacije            - čl. 931. ZOO            216

Subrogacija - čl. 939. ZOO               216

Osiguranje imovine, subrogacija - čl. 939. ZOO            217

Osiguranje imovine, subrogacija - čl. 939. ZOO            217

Osiguranje, subrogacija - čl. 939. ZOO            218

Osiguranje imovine, subrogacija - čl. 939. st.1. ZOO    218

Regresni zahtev strane osig. organizacije - čl. 939. ZOO            218

Regresni zahtev prema odgovornom licu - čl. 939. ZOO    218

Regresna tužna inoosiguravača - čl. 940. ZOO            219

Odgovornost osiguravača, limit osiguranja - čl. 941. st. 1. ZOO    219

Osiguranje od odgovornosti, granice - čl. 941. ZOO            220

Osiguranje, pravo zdravstvenih fondova - čl. 941. ZOO            220

Osiguranje lica, otkupna vrednost osiguranja - čl. 945. st. 2. ZOO    221

Osiguranje lica, posledice neisplaćene premije - čl. 945. ZOO            221

Zaloga, ništavost zahteva poverioca - čl. 973. ZOO            222

Zaloga, zabranjene odredbe - čl. 973. ZOO            222

Obavezna pismena forma, ugovor o jemstvu - čl. 998. ZOO            222

Jemstvo, pravo jemca, prethodno obezbeđenje - čl. 1015. ZOO            223

Pravo banke na naknadu troškova - čl. 1065. ZOO            223

Ugovor o kreditu, mirovanje kredita - čl. 1065. ZOO            223

Ugovor o kreditu, provizija kod mirovanja - čl. 1065. i čl. 782. ZOO    224

Akreditiv, obaveza akreditivne banke - čl. 1072. ZOO            225

Akreditiv, odgovornost banke - čl. 1073. ZOO            225

Akreditiv, uticaj statusnih promena kod banke - čl. 1075. i čl. 1076. ZOO            225

Dokumentarni akreditiv - čl. 1075. ZOO            225

Neopozivi dokumentarni akreditiv, sankcije - čl. 1079. ZOO            226

Neopozivi dokumentarni akreditiv, viša sila - čl. 1079. ZOO    226

Uslovna garancija - čl. 1083. ZOO                  226

Bankarska garancija, pravo banke na proviziju - čl. 1083. ZOO            227

Bankarska garancija, isključenje provizije - čl. 1083. ZOO            227

Bankarska garancija, obaveza sledbenika - čl. 1083. ZOO            227

Bankarska garancija i zatezna kamata - čl. 1083. i čl. 1087. ZOO            228

Bankarska garancija - čl. 1083. ZOO                  228

Bankarska garancija, obezbeđenje - čl. 1083. ZOO            229

Protek roka važnosti bankarske garancije - čl. 1083. ZOO            229

Bankarska garancija, sporedne obaveze - čl. 1083. ZOO            229

Bankarska garancija - čl. 1083. ZOO                  229

Bankarska garancija, uticaj ništavosti posla - čl. 1087. ZOO    230

Garancija ''bez prigovora'', regres - čl. 1087. ZOO            230

Bankarska garancija ''bez prigovora''            - čl. 1087. ZOO            231

Bankarska garancija - čl. 1087. ZOO                  231

Osiguranje i vansudsko poravnanje, šteta - čl. 1089. ZOO    231

Vansudsko poravnanje, uticaj ustupaka - čl. 1094. ZOO    231

Poništaj vansudskog poravnanja - čl. 1097. ZOO            232

Primena dobrih poslovnih običaja - čl. 1107. ZOO i uzansa 21            232

Pravno dejstvo ugovora o osnivanju preduzeća - čl. 5. i 10. Zakona o preduzećima            233

Odgovornost novoosnovane osugurav. organiz. - čl. 11. tač. 5. ZOP            233

Delatnost preduzeća, mogućnost zabrane - čl. 16. ZOP            234

Privid pravne ličnosti - čl. 54. ZOP                 234

Zaštita firme - čl. 156. ZOP                235

Zaštita firme - čl. 158. ZOP                235

Zaštita firme - čl. 159. ZOP                236

Solidarna odgovornost preduzeća - čl. 187a. ZOP            236

Aktivna i pasivna legitimacija, sedište van RJ - čl. 165. ZOP            236

Solidarna odgovornost preduzeća - čl. 187a. ZOP            237

Istupanje osnivača iz preduzeća - čl. 387. ZOP            237

Istupanje zavisnog preduzeća iz holdinga - čl. 406. ZOP            237

Interne deonice, stavljanje u promet - čl. 10. Zakona o uslovima.....            238

Revalorizacija potraživanja, inflacija - čl. 1. st.4. i čl. 3a. Zak. o vis. stope.   239

Zatezna kamata na devizno potraživanje - čl.2. Zakona o visini stope zat. kam.     240

Valorizacija i kamata - čl.3a. Zak. o vis. stope zat. kamate 241

Ubiranje zakupnine, državna svojina            - čl. 5. Zakona o sredstvima ...            241

Otkaz ugovora o zakupu, državna svojina - čl. 8. Zakona o sredstvima ...            241

Suvlasništvo zakupca, zahtev za iseljenje - čl.14. Zak. o osnov. svoj-prav. odn.            242

Sticanje svojine dogradnjom - čl.24. st.1. Zak. o osn. svoj-prav. od.            243

Zaštita prava korišćenja - čl. 37. Zak. o osn. svoj. prav. odn.            243

Otkaz ugovora o zakupu, državna svojina - čl. 47. Zak. o sredstvima ...            243

Obeveza isplate stranom prevodiocu - čl. 116. Zak. o deviz. p.            244

Akceptni nalog, sredstvo plaćanja - čl. 15. i 16. Zak. o platnom prom.            244

Menica, odgovornost avaliste i protest - čl. 31, 42. i 43. Zakona o menici   245

Menica sa klauzulom ''bez protesta'' - čl. 45. Zakona o menici   246

Menica, odgovornost izdavaoca i protest - čl. 47, 48. i 110. Zakona o menici   247

Regres imaoca menice i zatezna kamata - čl. 47. st.1. tač.2. Zakona o menici   248

Menica, regres zbog neisplate, protest - čl. 52. Zakona o menici   248

Odobrenje za potrebu objekta - čl. 76. Zakona o izgradnji objekta 248

Predaja stana pre dobijanja dozvole - čl. 38. st.1. Zak. o izgradnji objekta 249

Zaštita žiga - čl. 118. Zak. o zašt. pronal....            249

Povreda zaštićenog robnog žiga, šteta - čl. 117. Zak. o zašt. pronal....            249

Povreda zaštićenog robnog žiga, šteta - čl. 117. i 118. Zak. o zašt. pronal.            250

Povreda autorskog prava - čl. 27. i 95. Zak. o autor. pravima            251

Naknada za javno izvođenje književnih dela - čl. 91a. Zakona o autorskom pravu    251

Mala autorska prava - čl. 91. st.3. i čl.92. st.1. Zak. o autor.   251

Prevoz, primena jednoobraznih pravila, CIM - čl. 15. CIM            252

Kolska dangubnina - čl. 4. i 41. Zak. o ugo. o prevozu...            252

Pravo regresa inoosiguravača - čl. 38. Konvencije....            253

Stranačka sposobnost, kod osiguranja - čl. 2. st.2. i čl.10. st.2. Zak. o osig...            253

Osiguranje, granice odgovornosti - čl. 54. Zak. o osig. imov. i lica            254

Šteta prouzrokovana od nepoznatog vozila - čl. 55. i 56. Zak. o osig. imov. i l....            254

Regresni zahtev strane osig. organizacije - čl. 76. Zak. o osig. imov. i lica            254

Regresni zahtev strane osig. organizacije - čl. 76. Zak. o osig. imov. i lica            255

Osiguranje, odgovorst za svoju filijalu - čl. 124. Zak. o osnov. sist. osig....  255

Naknada zdravstvenih usluga, druga filijala - čl. 71. Zak. o zdrav. osiguranju            256

Zdravstveno osiguranje, naknada troškova - čl. 71. st.2. Zak. o zdrav. osigu....            257

Ništavost garancije - čl. 3. st.4. Uredbe o uslovima ...            257

Naplata po carinskoj garanciji - čl. 4. Uredbe o uslovima ...            258

Prodaja nepokretnosti - čl. 4. Zak. o prometu nepokret.            259

Forma ugovora o udruživanju sredstava - čl. 15. Zakona o prometu nepokret.            259

Akceptni nalog kao sredstvo plaćanja - čl. 15. i 16. Zakona o platnom prom.            260

Obaveza preduzeća. isplata, kolektivni ugovor - čl. 65. st.2. Zakona o radnim odn.            260

Primena međunarodnih ratifik. ugovora - čl. 16. Ustava SRJ      261

III. STATUSNI SPOROVI

Označenje tužioca, prema stanju upisa - čl. 3. st. 2. ...            263

Izvršnost rešenja, stranačka sposobnost - čl. 11. Zak. o postupku za upis...   263

Holding, ispunjenost uslova za upis - čl. 34. Zak. o postupku za upis...   264

Uslovi za upis direktora - čl. 33. i 34. Zak. o post. za upis...            264

Upravljanje zavisnim društvom - čl. 32-34. Zak. o post. za upis...            265

Odbačaj prijave za upis - čl. 35. st.3. Zak. o post. za upis...   265

Pravne posledice brisanja upisa pripajanja - čl. 61. Zak. o post. za upis...            265

Pravni interes, utvrđivanje ništavosti odluke - čl. 62. Zak. o post. za upis...   266

Tužba za utvrđenje ništavosti upisa - čl. 62. Zak. o post. za upis ...            266

Poništaj pripajanja, zabluda - čl. 62. st.1. Zak. o post. za upis...            267

Pravni interes, poništaj, imovinska prava - čl. 62. st.2. Zak. o post. za upis...            267

Ništavost upisa, poseban propis - čl. 62. st.2. Zak. o post. za upis...   267

Poništaj nezakonitog upisa, rok za tužbu - čl. 62. st.3. Zak. o post. za upis...            268

Pravni interes, tužba, ništavost upisa    - čl. 62. Zak. o post. za upis...   268

Ništavost upisa u sudski registar - čl. 62. Zak. o post. za upis...   269

Spor za ništavost upisa, dozvoljenost revizije - čl. 62. Zak. o post. za upis...   269

Rok za podnošenje tužbe, radi ništavosti - čl. 62. Zak. o post. za upis...            269

Rok za podnošenje tužbe, poništaj upisa - čl. 62. Zak. o post. za upis...   270

Tužba za utvrđ. ništavosti upisa, pripajanje - čl. 62. Zak. o post. za upis...            270

Dejstvo ništavog upisa - čl. 63. Zak. o post. za upis...            270

Brisanje neosnovanog konačnog upisa - čl. 69-72. Zak. o post. za upis...   271

Brisanje upisa, po službenoj dužnosti - čl. 69-72. Zak. o post. za upis...            271

Brisanje upisa po rešenju Agencije - čl. 71. Zak. o post. za upis...            271

Rok za podnošenje tužbe, ništavost upisa - čl. 71a. Zak. o post. za upis...   272

Ništavost promene statusa, neistiniti podaci - čl. 71a. Zak. o post. za upis...            272

Rok za podnošenje tužbe, ništavost upisa - čl. 71a. Zak. o post. za upis...   272

Dozvoljenost žalbe razrešenog direktora - čl. 52. st.1. Zak. o post. za upis...            273

Tužba za utvrđenje, ništavost upisa - čl. 71a. Zak. o post. za upis...   273

Svojinska transformacija, deonice - čl. 97. Zakona o preduzećima            274

Raskid ugovora, prestanak članskog društva - čl. 133. Zakona o preduzećima            274

Istupanje člana iz društva - čl. 107.(387.)Zakona o preduz.            274

Odgovornost vlasnika privat. preduzeća - čl. 115. Zakona o preduzećima            275

Privid pravne ličnosti - čl. 54. Zakona o preduzećima            275

Ugovor o podeli preduzeća - čl. 3. i čl. 138. Zakona o preduz. 276

Probijanje pravne ličnosti - čl. 140a. Zakona o preduzećima            276

Probijanje pravne ličnosti - čl. 140a. Zakona o preduzećima            277

Stvaranje privida privrednog identiteta - čl. 140a. Zakona o preduzećima            277

Osnivanje holding preduzeća, deonice - čl. 145b. Zakona o preduzećima            277

Zaštita firme, predhodnik - čl. 152-159. Zakona o preduzećima            278

Naziv firme, pravo prvog upisa - čl. 156. Zakona o preduzećima            278

Zaštita firme zemljoradničke zadruge - čl. 156. st.1. Zakona o preduzećima            279

Zaštita firme - čl. 158. Zakona o preduzećima            279

Prenos sredstava bez naknade - čl. 160. Zakona o preduzećima            279

Zaštita firme, generički pojmovi - čl. 156. st.1. Zakona o preduzećima            280

Obaveze preduzeća, preregistracija delatnosti - čl. 186. st.2. Zakona o preduzećima   280

Pravni status preduzeća u osnivanju            - čl. 186. st.2. Zakona o preduzećima     280

Solidarna odgovornost novoosn. preduzeća - čl. 187a. Zakona o preduzećima            281

Solidarna odgovornost, pravni sledbenici - čl. 187a. Zakona o preduzećima            281

Organizovanje DD, podela imovine - čl. 187a. Zakona o preduzećima            281

Obaveza osnivanja novog preduzeća            - čl. 187a. Zakona o preduzećima            282

Nadležnost za odlučivanje, statusna promena - čl. 187a. Zakona o preduzećima            282

Promena oblika, svojinska transformacija - čl. 187a. Zakona o preduzećima            282

Odluka o statusnoj promeni preduzeća - čl. 187a. Zakona o preduzećima            282

Razgraničenje imovine, izdvajanje - čl. 187.a i 196. Zakona o preduz. 283

Razgraničenje imovine, podela preduzeća - čl. 187a. Zakona o preduzećima            283

Prestanak preduzeća, nemogućnost raskida - čl. 188. Zakona o preduzećima            283

Istupanje iz društva, nemogućnost raskida - čl. 387. Zakona o preduzećima            285

Spajanje preuzimanjem, pripajanje - čl. 430. st.3. Zakona o preduzećima            285

Odgovornost preduzeća za obaveze osnivača - čl. 435. st.23. Zakona o preduzećima   286

Solidarna odgovornost delova preduzeća - čl. 435. st.3. Zakona o preduzećima            286

Obaveze banke kao AD, raskid ugovora - čl. 36. Zakona o bankama ...            286

Obim prava iz akcije - čl. 20. st.1. Zakona o hart. od vredn.            287

Otkup dela osnivačkog uloga - čl. 14. i 22. Zak. o obav. priv. del. u in.      287

Izdvajanje zemljoradničke zadruge - čl. 103. Zakona o preduzećima            288

Zadružna svojina i njeno razgraničenje - čl. 32. st.2 i dr. Zak. o zadrugama            288

Povraćaj sredstava od prodaje deonica - čl. 17. Zak. o usl. pretvar. društ. sv.        289

Posledice neuplata deonica - čl. 22. st.3. Zak. o usl. pretvar. društ. sv.            289

Ugovora o davanju u zakup dela sredstava - čl. 32. Zak. o uslov. pretv. društv. sv.  290

Inicijativa za pokretanje postupka, Agencija - čl. 37. st.1. i 2. Zak. o usl.pretv.društ.sv. 290

Odgovornost za obaveze drugog lica            - čl. 4. i 11g. Uredbe o organizov....            290

Statusne promene, lica iz biv. jug. republika - čl. 11. st.2. Uredbe o organizov....            291

Saglasnost Vlade RS za raspolaganje.... - prema Uredbi o privrem. zabrani 292

Statusne promene, delovi, druge republike - prema Uredbi o privrem. zabrani 293

Pravni interes, ništavost upisa - čl. 187. st.2. ZPP i čl.72. Zak. o bank.            293

 

IV. IZVRŠNI POSTUPAK

Primena odredaba ZPP, dostavljanje            - čl. 14. ZIP      295

Podobnost izvršne isprave - čl. 20. ZIP            295

Naplata zatezne kamate - čl. 20a. ZIP            296

Prelaz potraživanja ili obaveze - čl. 22. ZIP            296

Predmet izvršenja, imovina holdinga            - čl. 28. ZIP      296

Potvrda o izvršnosti - čl. 36. ZIP                        297

Opoziciona tužba - čl.50. st.1. tač. 8. ZIP            297

Rešenje o prigovoru, odbačaj prigovora - čl. 53. st.2. u vezi čl. 8. ZIP            298

Tužba za nedopustivost izvršenja - čl. 54. st. 1. ZIP            298

Nedopustivost izvršenja - čl. 54. u vezi čl.59. st. 1. tač.8. ZIP            299

Opoziciona tužba - čl. 54. st. 1. ZIP                      299

Postupak po prigovoru, verodostojna isprava - čl. 55a. ZIP, u vezi čl.451. st.4. ZPP     299

Nedopuštenost izvršenja na tuđoj stvari - čl. 57. st. 1. ZIP            300

Mogućnost odlaganja izvršenja - čl. 63. st.1. tač. 8. ZIP      300

Izvršenje, zabrana isplate po nalogu dužnika - čl. 197. ZIP            300

Predaja određenih stvari koje nisu nađene - čl. 214. ZIP            301

Isporuka zamenljivih stvari - čl. 215. i 216. ZIP            302

Zasnivanje založnog prava na stvarima - čl. 251a, b, v, g, d. i đ. ZIP            302

Privremena mera, uslovi za određivanje - čl. 267. ZIP            303

 

V. PRINUDNO PORAVNANJE, STEČAJ I LIKVIDACIJA

Nedopušt. tužbe za poništaj rešenja - čl. 10. u vezi čl. 55. st.2.

Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji (dalje: ZPPSL)            305

Prinudno poravnanje, vraćanje prodate robe - čl. 40. ZPPSL            305

Likvidacija po skraćenom postupku            - čl. 88. u vezi čl.157. ZPPSL 306

Otvaranje stečajnog postupka - čl. 100. ZPPSL            307

Dospelost potraživanja prema steč. dužniku - čl. 100. st. 1. ZPPSL 307

Otvaranje stečajnog postupka - čl. 104. ZPPSL            308

Otvaranje stečajnog postupka, kamate - čl. 102. ZPPSL i čl. 103. ZOO            308

Otkaz ugovora o zakupu kod stečaja  - čl. 109. ZPPSL            309

Otkaz ugovora o zakupu kod stečaja  - čl. 109. ZPPSL            309

Stečaj, prinudno poravnanje i zakup   - čl. 109. i 152. ZPPSL 309

Stečaj, pobijanje isprave o preuzimanju duga - čl. 112. i 113. ZPPSL            310

Pobijanje pravne radnje u stečaju - čl. 112. st. 1. ZPPSL 310

Otvaranje stečajnog postupka, pobijanje - čl. 112. i 113. ZPPSL 310

Pobijanje pravnih radnji - čl. 112. i 113. ZPPSL 311

Pobijanje pravnih radnji, uslovi - čl. 112. i 113. ZPPSL            311

Pobijanje pravnih radnji, pretpostavka - čl. 112. i 113. ZPPSL 312

Pobijanje pravnih radnji u stečaju - čl. 112. i 113. ZPPSL 312

Pobijanje pravnih radnji, isplata deviz. duga - čl. 112. i 113. ZPPSL            312

Pobijanje pravnih radnji, devizni ulog - čl. 112. i 113. ZPPSL 312

Pobijanje pravnih radnji, povraćaj deviza - čl. 112. i 113. ZPPSL 313

Pobijanje pravnih radnji, aktivna legitimac. - čl. 112-116. ZPPSL 313

Pobijanje pravnih radnji, aktivna legitimac. - čl. 112-116. ZPPSL 314

Pobijanje pravnih radnji u stečaju - čl. 112, 113. i 116. ZPPSL            314

Pobijanje pravnih radnji, solidarna odgovor. - čl. 112-116. ZPPSL 315

Pobijanje pravnih radnji, prezumpcija - čl. 113. ZPPSL            315

Pobijanje pravnih radnji - čl. 113. ZPPSL            315

Pobijanje pravnih radnji, prijava potraživanja - čl. 113. ZPPSL            315

Pobijanje pravnih radnji, dokazivanje - čl. 113. ZPPSL            316

Pobijanje pravnih radnji, aktivna legitim. - čl. 113. ZPPSL 316

Pobijanje pravnih radnji u stečaju  - čl. 113. st.1. tač.1. ZPPSL 316

Pobijanje pravnih radnji, vreme za deobu - čl. 116. st. 1. ZPPSL 316

Pobijanje pravnih radnji - čl. 116. ZPPSL            317

Pobijanje pravne radnje, povraćaj deviza - čl. 116. st. 4. ZPPSL 317

Otvaranje stečajnog postupka, izlučna prava - čl. 117. ZPPSL            317

Izlučna prava - čl. 117. st. 1. ZPPSL             318

Izlučno pravo, vlasnički list - čl. 117. ZPPSL            318

Stečaj - razlučno pravo - čl. 117. st. 1. ZPPSL 318

Izlučna prava - čl. 117. ZPPSL                        318

Izlučna prava - čl. 117. ZPPSL                        319

Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživ. - čl. 124. ZPPSL            319

Ispitivanje prijavljenih potraživanja - čl. 124. i 125. ZPPSL 319

Obustava stečajnog postupka - čl.125. st.3 i čl. 152. st.4. i 5. ZPPSL 320

Upućivanje na parnicu, devizna kamata - čl. 127. ZPPSL 320

Prijavljivanje potraživanja u stečaju - čl. 127. u vezi čl. 90. tač.6. ZPPSL 322

Osporeno potraživanje u stečaju - čl. 127. ZPPSL            322

Prodaja stečajnog dužnika, zakup - čl. 129. ZPPSL 322

Pravni subjektivitet stečajne mase - čl. 130. ZPPSL            323

Prodaja imovine stečajnog dužnika - čl. 133. i 134. ZPPSL 323

Zaključenje stečajnog postupka - čl. 149. ZPPSL            324

Prinudno poravnanje u stečaju, šteta - čl. 152. ZPPSL            325

 

VI. SENTENCE IZ ODLUKA SAVEZNOG SUDA U PRIVREDNIM SPOROVIMA

Povraćaj u pređašnje stanje - čl. 117. i 118. ZPP            327

Bankarska garancija “bez prigovora”            - čl. 1087. ZOO            328

Ponavljanje postupka, nove činjenice - čl. 421. st.1. tač.9. ZPP     328

Podobnost izvršne isprave - čl. 20. st.1 i čl. 50. st.2. tač.10. ZIP            329

Odlaganje i obustava izvršenja - čl. 63. ZIP            329

Brisanje neosnovanog upisa u sudski reg. - čl. 59. Zak. o post. upisa....            330

Ispitivanje prijave za upis u sudski registar - čl. 32. Zak. o post. upisa....            330

Naknada štete, od državnog organa - čl. 154. ZOO            331

Naknada štete, obračun kamate - čl. 278. ZOO            331

Cesija, ustupanje deviznih sredstava            - čl. 436. ZOO            332

Bankarska garancija ”bez prigovora”            - čl. 1087. ZOO            332

Zahtev za zašt. zakonitosti, razlozi - čl. 404. st.2 u vezi čl. 410. ZPP            332

Zahtev za zaštitu zak. saveznog drž. tužioca - čl. 409. ZPP            333

Poništaj presude izbranog suda - čl. 485. tač. 6. ZPP     334

Shodna primena ZPP u izvršnom postupku - čl. 14. ZIP u vezi čl.496a. st.1. ZPP     334

Pokretanje postupka likvidac. nad bankom - čl. 50. st.5. Zakona o bankama....            335

Odlaganje izvršenja, odluka arbitraže - čl. 63. st.1. tač.3. ZIP      335

Zahtev za zaštitu zak., predaja stvari            - čl. 214. ZIP            336

Upis promena u sudski reg., vd direktora - čl. 50. Zak. o post. upisa....            336

Naknada štete, inflacija - čl. 278. st. 2. ZOO    337

Deoničarsko društvo, povraćaj sredstava - čl. 99. ZOP            337

Presuda zbog izostanka, uslovi za donošenje - čl. 332. ZPP            337

Presuda zbog izostanka, ocena zahteva - čl. 332. st.1 tač. 4. ZPP            338

Presuda zbog izostanka, naknada štete - čl. 332. ZPP            339

Brisanje neosnovanog upisa u sud. registar - čl. 60. Zak. o post. upisa....            339

Stečaj, pobijanje pravnih radnji - čl. 95, 112, 114. i 116. ZPPSL 339

Dostavljanje pismena punomoćniku            - čl. 138. ZPP            341

Upis u sudski registar, ispitivanje uslova - čl. 33. i 34. Zak. o post. upisa....            341

Ovlašćenje za pokretanje post., likvid. banke - čl.30. st.5. Zak. o bankama....            342

Odluka organa upravlj. o status. promenama - čl. 3. ZOP            342

Primena valutne obaveze - čl. 395. ZOO            343

Odgovornost osiguravača za obaveze filij. - čl. 940. ZOO            343

Zakon o parničnom postupku - izreka - čl. 2. st. 1. ZPP            344

ZPP, nadležnost, ZIP, ukidanje sproved. radnji - čl. 70. i 76. ZPP, čl.55a. ZIP      344

Zakon o zadrugama, opredeljenje sredstava - čl. 36. Zakona o zadrugama            345

Zaloga, zabranjene odredbe - čl. 973. ZOO            345

Stečaj, prijavljivanje potraživanja - čl. 121. ZPPSL            346

Stečaj, pobijanje pravnih radnji - čl. 112. i 113. ZPPSL 347

Raskid ugovora zbog neispunjenja - čl. 132. ZOO            348

Raskid ugovora, dejstvo raskida, svojina - čl. 132. ZOO i čl. 37. Zak. o osn. sv.        348

Međunarodni prevoz, kolska dangubnina - čl. 15. CIM            349

Povraćaj u pređašnje stanje - čl. 117. ZPP     349

Presuda zbog izostanka - čl. 332. ZPP            350

Naknada štete, odgovornost države - čl. 185. ZOO            351

Brisanje neosnovanog upisa u sud. registar - čl. 60. st.1. tač.1. Zak. o post. upisa...   351

Nedopustivost izvršenja, odgovornost hold. - čl. 56. ZIP, čl. 187a. st.2. ZOP            352

Izlučna prava na pokretnim pravima            - čl. 117. ZPPSL            352

Povraćaj u pređašnje stanje, razlozi - čl. 117. ZPP            353

Presuda zbog izostanka, šteta - čl. 332. ZPP            354

Ponavljanje postupka, dozvoljenost predloga - čl. 421. st. 1. tač. 9. ZPP 354

Odlaganje izvršenja, nepodobnost - čl. 20a. ZIP            354

Odlaganje izvršenja, prethodno ispunjenje - čl. 63. st.1. tač. 8. ZIP      355

Odgovornost proizvođača za nedostatke - čl. 179. ZOO            355

Učešće umešača, dostava odluke - čl. 207. u vezi čl. 209. ZPP            355

Ugovorna šteta, pravo na naknadu - čl. 278. st.2. u vezi čl. 190. ZOO            356

Ugovorna kamata, ograničenje - čl. 399. st.2. u vezi čl. 15. ZOO    356

Pravo na naknadu nematerijalne štete, žig - čl. 154, 155. i 158. ZOO i dr.            357

Zastoj zastarevanja, nesavladive prepreke - čl. 383. ZOO            358

Ugovorna kamata, pravična visina stope - čl. 399. ZOO    358

Nedozvoljenost zahteva za zašt. zak. - čl. 409. st.1. ZPP            359

Provizija banke za izdatu garanciju - čl. 749. st. 3. ZOO    359

Pravo na potpunu naknadu štete - čl. 278. st. 2. ZOO    359

Ništavost ugovora, nedostatak kauze   - čl. 52. ZOO    360

Ugovor o kreditu i kursne razlike - čl. 7. st.3. Zak. o plaćanju ....            360

Bitna povreda, neizvođenje dokaza - čl. 354. st.2. tač.14. ZPP, čl.7. i 8. ZPP            361

Dozvoljenost zahteva za zašt. zak. držav. tuž. - čl. 410. st. 2. ZPP     361

Načelo inkorporacije menice - čl. 15. st. 2. Zakona o menici   362

Likvidacija i stečaj banke - čl. 158. ZPPSL i čl. 14. Zak. o sanac..  362

 

VII. PRILOG - I

Zakon o uređenju sudova             365

 

VIII.PRILOG - II

 

Misli znamenitih ljudi - O PRAVU I PRAVDI